Cold Storage

Home / Nursery/Cold Storage / Cold Storage

उद्यान निदेशालय झारखण्ड,राँची

झारखण्ड राज्य में कोल्ड स्टोरेज की संख्या जिलावार

क्र0 सं0 जिला का नाम कोल्ड स्टोरेज का नाम कोल्ड स्टोरेज का प्रकार कोल्ड स्टोरेज का क्षमता घनमीटर में कार्यरत/अकार्यरत
1 2 3 4 5 6
1 राँची राँची कोल्ड स्टोरेज, चुटिया,राँची निजी 6805
2 राँची गंगाजली कोल्ड स्टोरेज, बरीयातु,राँची निजी 5708
3 राँची हिमागार कोल्ड स्टोरेज, मेन रोड,राँची निजी 1926
4 राँची बसन्त कोल्ड स्टोरेज, हरमू,राँची निजी 7000
5 राँची माॅर्डन कोल्ड स्टोरेज, इटकी रोड,राँची निजी 12380
6 राँची बेड़ो कोल्ड स्टोरेज, बेड़ो,राँची सरकारी 2000
7 राँची जनता कोल्ड स्टोरेज, रातू, राँची सरकारी 4000
8 राँची झारखण्ड कोल्ड स्टोरेज, कृषि उत्पादन बाजार समिति, बाजार प्रागंण पंडरा,राँची कृषि उत्पादन बाजार समिति का 13500
9 राँची वद्र्धान कोल्ड स्टोरेज, टिकरा टोली,नगड़ी पार्टनरषिप 4000
10 राँची रामराज कोल्ड स्टोरेज, सपारोम पार्टनरषिप 4484
11 राँची बेड़ो कोल्ड स्टोरेज, पुरीयों, बेड़ो पार्टनरषिप 8833
12 राँची जितेन्द्र कोल्ड स्टोरेज, टिकराटोली ,नगड़ी पार्टनरषिप 2970
13 राँची किसान कोल्ड स्टोरेज, गंगूटोली, ओरमांझी पार्टनरषिप 5863.5
14 खूँटी सुविधि कोल्ड स्टोरेज, बरटोली, खँूटी प्रा0 लि0 4940.83
15 लोहरदगा लोहरदगा कोल्ड स्टोरेज, लोहरदगा सरकारी 350
16 पूर्वी सिंहभूम टाटानगर कोल्ड स्टोरेज, परसुडीह टाटानगर निजी 2881
17 पूर्वी सिंहभूम सेन्ट्रल कीचेन (वर्कस) कैन्टीन सर्विस टिस्को लि0 जमषेदपुर निजी 112
18 पूर्वी सिंहभूम मित्रा इन्टर प्राईजेज कोल्ड स्टोरेज, टाटानगर निजी
19 पूर्वी सिंहभूम हिराकुन्ड आइस एण्ड स्टोरेज, टाटानगर निजी बन्द
20 पूर्वी सिंहभूम ब्रहमानन्द हिमघर कोल्ड स्टोरेज, चांडिल प्रा0 लि0 4039
21 सरायकेला चाण्डिल कोल्ड स्टोरेज, पार्टनरषिप 5546
22 हजारीबाग हजारीबाग कोल्ड स्टोरेज, हजारीबाग निजी 3654
23 हजारीबाग अंकुर कोल्ड स्टोरेज, कोलछट्टी हजारीबाग पार्टनरषिप 4175
24 हजारीबाग बजरंग कोल्ड स्टोरेज, सिन्दुर, हजारीबाग पार्टनरषिप 5041
25 हजारीबाग अतिवीर कोल्ड स्टोरेज, झुमरा,हजारीबाग प्रा0 लि0 5251.13
26 हजारीबाग भंडारी कोल्ड स्टोरेज, डेमोटांड,हजारीबाग प्रा0 लि0 5759.13
27 हजारीबाग हजारीबाग सहकारिता कोल्ड स्टोरेज, कोलछट्टी (वंदई) हजारीबाग सहकारिता 3166
28 हजारीबाग अन्नपूर्णा कोल्ड स्टोरेज, मालवीय मार्ग हजारीबाग निजी 5840
29 हजारीबाग हजारीबाग कोल्ड स्टोरेज, कोलछट्टी हजारीबाग निजी 13513
30 हजारीबाग झुमरा कोल्ड स्टोरेज, झुमरा, हजारीबाग बन्द
31 हजारीबाग विश्णु माँ भवानी कोल्ड स्टोरेज, हजारीबाग प्रा0 लि0 4775
32 रामगढ़ पाटनी षितगुह, मरार रामगढ़ प्रा0 लि0 5000
33 रामगढ़ गोला कोल्ड स्टोरेज, रजरप्पा रोड, गोला प्रा0 लि0 3838
34 रामगढ़ पदमाथी कोल्ड स्टोरेज, कामता, गोला प्रा0 लि0 6000
35 रामगढ़ आर0.के0. कोल्ड स्टोरेज,कुजू प्रा0 लि0 5000
36 रामगढ़ माँ छिन्न मस्तका कोल्ड स्टोरेज, चितपुर पार्टनरषिप 6900
37 रामगढ़ हिमगर कोल्ड स्टोरेज, राँची रोड, रामगढ़ बन्द
38 रामगढ़ हरिहर कोल्ड स्टोरेज, गोला, रामगढ़ निजी 6234
39 पलामू पलामू कोल्ड स्टोरेज, प्रा0 लि0 3392.4
40 कोडरमा नन्द एवं सामन्त को0 प्रा0 लि0, कोडरमा निजी 10465
41 कोडरमा कृष्णा सूर्या कोल्ड स्टोरेज निजी 5087
42 धनबाद धनबाद कोल्ड स्टोरेज प्रा0 लि0 3150
43 बोकारो पेटरवार कोल्ड स्टोरेज निजी 3948
44 देवघर मे0 बी0 देवघर कोल्ड स्टोरेज निजी 5115
45 दुमका सरैयाहाट कोल्ड स्टोरेज, सरैयाहाट निजी 4000
46 दुमका हिमन्त सिंह का एग्रो इन्डस्ट्रीज एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्रा0 लि0 निजी 2000
47 गोड्डा गोड्डा कोल्ड स्टोरेज सहकारिता बन्द
Disclaimer © Copyright 2014-2025 Directorate of Horticulture, Government of Jharkhand. All Rights Reserved. Developed & Maintained By :Volt Technologies